Skip to main content

Organisatie

Kwaliteitsvenster

Nieuwste documenten

Kwaliteit / Veiligheid

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, wonen en welzijn

Bij Sint Annaklooster staat de cliënt atijd centraal bij onze zorg- en dienstverlening. Zelfredzaamheid, eigen regie en kwaliteit van leven zijn belangrijke uitgangspunten. Iedereen is anders daarom maken we met iedere cliënt individuele afspraken die in het zorgplan staan. 

  • We hebben aandacht voor specifieke levensvragen.
  • Een zinvolle dagbesteding en wooncomfort vinden wij van groot belang voor het welbevinden van onze cliënten.
  • Naaste(n) en betrokkenen uit het sociale netwerk van de cliënt krijgen de ruimte om in de zorg te participeren. Dit doen we vanuit de theorie van Familiezorg waarin de cliënt, de zorgverlener en de naaste samenwerken aan een optimale ondersteuning.

Zorginhoudelijke kaders

Sint Annaklooster werkt met 4 verschillende kwaliteitskaders: Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, Thuiszorg, Hospicezorg en Forensische zorg. Deze kaders benoemen de eisen waar de organisatie aan moet voldoen. Elke kwartaal wordt in elk team gekeken naar oa BHV, hygiëne, ergonomie, grensoverschrijdend gedrag, vallen, vrijheid en medicatie. Indien nodig worden verbeteracties opgesteld.

Basisveiligheid, Incidenten, Calamiteiten

Alle cliënten ontvangen veilige zorg volgens de wet- en regelgeving. Elk team heeft een medewerker die het thema veiligheid als aandachtsveld heeft. Zijn er incidenten dan bespreekt deze medewerker het incident in het team. Met elkaar wordt gekeken naar het voorkomen en leren van incidenten. 

Sint Annaklooster heeft een incidentencommissie die incidenten analyseert en advies geeft aan Raad van Bestuur en management. ls er bij incidenten sprake van een (mogelijke) calamiteit, dan wordt een onafhankelijke prisma-analyse uitgevoerd door afdeling kwaliteit. Zo nodig wordt er melding gedaan bij de inspectie (IGJ).

Op organisatieniveau gaat basisveiligheid en preventie o.a. over de technische- en noodvoorzieningen, brand- en calamiteitenpreventie, HACCP en legionellabeheer. Dit wordt jaarlijks getest door onafhankelijke deskundigen.

Leren en werken aan kwaliteit

Kwaliteit is van alle medewerkers van Sint Annaklooster. Iedereen draagt zijn steentje bij.

  • Elk team heeft een verpleegkundige die het thema als aandachtspunt heeft en bespreekt specifieke thema’s in het teamoverleg. Zo leren medewerkers van elkaar.
  • Samen met de kwaliteitsfunctionaris vult de medewerker elk half jaar een zogenaamd dashboard in en wordt gekeken naar wat er eventueel verbeterd moet worden. 
  • Jaarlijks wordt er een algemeen kwaliteitsplan opgesteld. 
  • Sint Annaklooster vormt samen met Vitalis, Valkenhof en Joriszorg een lerend netwerk. Zo leren organisaties van elkaar.

Keurmerken en certificaten

Net als in voorgaande jaren is ook in 2022 het Prezo Care Keurmerk behaald. Hospice De Regenboog, Logeerhuis en Hospice In Via en Logeerhuis en Hospice Valkenhaeghe hebben in 2022 het Keurmerk Prezo hospicezorg en VVT voor logeren behaald.

Om voor dit keurmerk in aanmerking te komen vindt jaarlijks een externe onafhankelijke audit plaats.
Logo PREZO keurmerkhouder